Przepisy regulujące wdrażanie funduszy unijnych w latach 2021-2027 przewidują obowiązek stosowania zasady partnerstwa, a więc zaangażowania partnerów społecznych i podmiotów społeczeństwa obywatelskiego w proces przygotowywania, wdrażania i ewaluacji programów. Następuje to m.in. poprzez udział tych podmiotów w pracach komitetów monitorujących. Ponadto instytucje systemu wdrażania zobowiązane są wspierać potencjał partnerów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego+.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1060 z dnia 24 czerwca 2021 r. określa, że partnerstwo przy przygotowaniu Umowy Partnerstwa oraz programów obejmuje m.in. partnerów gospodarczych i społecznych, a także, jako osobną grupę, podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie. Zgodnie z nim spośród podmiotów reprezentujących społeczeństwo obywatelskie we wdrażanie Polityki spójności zaangażowani są partnerzy działający na rzecz środowiska, a także organizacje pozarządowe oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie włączenia społecznego, praw podstawowych, praw osób z niepełnosprawnościami, równouprawnienia płci i niedyskryminacji. Katalog tych podmiotów został więc ograniczony w porównaniu do okresu 2014-2020.

Przy tej okazji warto jeszcze przyjrzeć się, co kryje się pod hasłami „partnerzy społeczni”, „dialog społeczny” oraz „podmioty społeczeństwa obywatelskiego” i „dialog obywatelski”.

W polskim ustawodawstwie (m.in. w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego oraz ustawie z dnia 28 kwietnia 2022 r. o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027) podmioty społeczne oraz reprezentujące społeczeństwo obywatelskie nie są jasno zdefiniowane. Przepisy krajowe odnoszą się jedynie do dialogu społecznego. Na ich podstawie przyjmuje się, że partnerzy społeczni, a więc uczestniczący w dialogu społecznym to podmioty związane z rynkiem pracy, tj. reprezentacje pracowników oraz pracodawcy lub organizacje pracodawców.

Z kolei zgodnie z informacjami Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej dialog obywatelski to forma kontaktu między władzą publiczną, a organizacjami trzeciego sektora, polegająca na wzajemnym przekazywaniu sobie opinii, informacji czy ustaleń dotyczących celów, instrumentów i strategii wdrażania polityki publicznej. Z tego względu przedmiotem dialogu obywatelskiego nie są wyłącznie problemy związane z miejscem pracy, ale wszelkie zagadnienia związane z miejscem grup obywateli w państwie i społeczeństwie.