Poprzednie edycje strategii

 

Podstawy do prowadzenia skutecznej polityki rozwoju regionalnego, w tym również na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego zostały stworzone 1 stycznia 1999 r. Wówczas reforma administracyjna wprowadziła nowy trójstopniowy podział terytorialny państwa, którego jednostkami są gminy, powiaty i województwa.

Prace nad strategią rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego zainaugurowała uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 28 maja 1999 r. W ich wyniku powstał dokument „Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego” przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XVIII/272/00 z dnia 24 lipca 2000 r. Określał on cele i działania na lata 2000-2015, a także odnosił się do przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Strategia ta uwzględniała uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju tak, aby dobrze służyła kształtowaniu świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej jego mieszkańców oraz pobudzała ich aktywność gospodarczą, podnosząc konkurencyjność gospodarki województwa. Dodatkowo miała służyć utrzymaniu ładu przestrzennego, potrzebie zachowania wartości środowiska przyrodniczego i kulturowego, a także efektywnemu wydatkowaniu środków finansowych.

Jesienią 2004 r. w województwie warmińsko-mazurskim rozpoczął się proces aktualizacji strategii (uchwała Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XXVI/361/04 z dnia 26 października 2004 r.). Potrzeba ponownego opracowania dokumentu wynikała przede wszystkim ze zmian w otoczeniu województwa (m.in. wejścia Polski do Unii Europejskiej), a nie z procesów zachodzących wewnątrz regionu. W wyniku tych prac powstała ,,Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego do roku 2020”, przyjęta przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego uchwałą nr XXXIV/474/05 z dnia 31 sierpnia 2005 r. Główny cel zaktualizowanej strategii brzmiał ,,Spójność ekonomiczna, społeczna i przestrzenna Warmii i Mazur z regionami Europy”. Warto podkreślić, że spójność stała się celem rozwoju województwa już w 2000 roku.

Trzecim etapem planowania strategicznego, rozpoczętego przez władze regionu w 1999 r., jest ,,Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025” przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XXVIII/553/13 z dnia 25 czerwca 2013 r. Powstała ona w wyniku aktualizacji z 2005 r. Podjęcie prac nad nią wynikało z kilku powodów: zmian w otoczeniu krajowym i zagranicznym spowodowanych kryzysem gospodarczym, przygotowaniem nowych dokumentów strategicznych na poziomie krajowym i unijnym, a także przeprowadzonej ewaluacji średniookresowej Strategii. Dokument ten stanowił kontynuację dotychczasowej myśli strategicznej, w szczególności w zakresie wizji rozwoju regionu, układu priorytetów rozwoju, głównych celów rozwojowych oraz większości celów operacyjnych.

Najnowszy etap planowania strategicznego stanowi dokument ,,Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Została ona przyjęta uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego nr XIV/243/20 z dnia 18 lutego 2020 r. Strategia ta stanowi rozwinięcie, ale również wprowadza pewną modyfikację dotychczasowego podejścia do procesów rozwoju. Jest odpowiedzią na zmieniające się otoczenie województwa. Do kluczowych zmian należy zaliczyć: nową średniookresową strategię rozwoju kraju (Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętą przez Rząd RP 14 lutego 2017 r., która definiuje wyzwania rozwojowe, przed jakimi stoi Polska i określa kierunki działań Rządu RP do roku 2030), kryzysy dotykające Unię Europejską oraz prace nad nowym budżetem Unii Europejskiej, z których wyłoniły się nie tylko priorytety na lata 2021-2027, ale również kierunki koncentracji interwencji. Z kolei Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2030, przyjęta przez Rząd RP 17 września 2019 r. ukierunkowuje politykę regionalną na obszary problemowe oraz wprowadza nowe instrumenty rozwoju w relacjach rząd-samorządy.

Niemniej jednak należy podkreślić, że wizja województwa warmińsko-mazurskiego, określona w 2005 r., pozostaje aktualna, ponieważ wciąż najlepiej przedstawia oczekiwania społeczne co do szans rozwojowych, planów życiowych mieszkańców, a także postrzegania Warmii i Mazur. Aspiracje władz samorządowych i mieszkańców województwa sięgające 2030 r. zawierają się w haśle ,,Warmia i Mazury regionem, w którym warto żyć … niezależnie od wieku, … niezależnie od wykształcenia, … niezależnie od stanu posiadania, … niezależnie od pochodzenia, … niezależnie od miejsca zamieszkania, … niezależnie od płci, … niezależnie od kondycji zdrowotnej”.

 

Do pobrania:

Strategia Rozwoju Społeczno – Gospodarczego Województwa Warmińsko – Mazurskiego do roku 2020

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2000 r.