Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dniu 28 października 2022 r. przyjął projekt programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur 2021-2027 (FEWiM), który został natychmiast przesłany oficjalnie Komisji Europejskiej.

Obecna wersja Programu to wynik kilkumiesięcznych negocjacji Samorządu Województwa z Komisją. Celem władz regionu było uwzględnienie w możliwie największym stopniu specyfiki regionu oraz potrzeb jego mieszkańców w ramach, które zostały ustalone przepisami rozporządzeń oraz priorytetami Komisji Europejskiej. Projekt Programu został pozytywnie zaopiniowany przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej jako zgodny z Umową Partnerstwa dla realizacji Polityki Spójności 2021-2027 w Polsce.

Zatwierdzenie Programu przez Komisję Europejską jest spodziewane do końca 2022 r. Ogłoszenie pierwszych konkursów jest planowane na I półrocze 2023 roku.

W ramach programu FEWiM województwo warmińsko-mazurskie ma otrzymać ponad 1mld 786 mln euro. Program ten stanowi przede wszystkim odpowiedź na wyzwania opisane w strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030”, a główny cel programu wynika również z polityk Unii Europejskiej oraz strategii krajowych. Fundusze europejskie zostaną zainwestowane we wzrost społeczny i gospodarczy województwa. Wśród priorytetowych kierunków wsparcia znalazły się: gospodarka i cyfryzacja, energia, środowisko i klimat, transport, edukacja, rynek pracy, włączenie społeczne, zdrowie, kultura i turystyka oraz obszary miejskie. Fundusze Europejskie dla Warmii i Mazur mają się przyczynić do zielonej, cyfrowej i gospodarczej transformacji regionu.

Okres realizacji Programu będzie krótszy niż w poprzednich perspektywach z uwagi na  opóźnienia w publikacji przepisów unijnych na lata 2021-2027 oraz przedłużające się negocjacje umów partnerstwa i nowych programów. Zmieniły się również uregulowania dotyczące zasady anulowania zobowiązań. Dlatego tempo realizacji Programu będzie szybsze, a przewagę zyskają dobrze przygotowane projekty, które na moment ogłaszania naborów będą gotowe do realizacji.