Komisja Europejska zatwierdziła trzy polskie programy krajowe na lata 2021-2027 finansowane ze środków UE: Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej, Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko oraz Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki.

 1. Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027 (FEPW) z alokacją ok. 2,7 mld euro

Program FEPW to kontynuacja wsparcia z dwóch poprzednich perspektyw finansowych: Programu Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 oraz Programu Polska Wschodnia 2014-2020.

Program skierowano ponownie do województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego oraz, po raz pierwszy, również do części mazowieckiego (bez Warszawy i otaczających ją powiatów).

FEPW oferuje wsparcie w zakresie:

 • innowacji biznesowych i start-upów,
 • działalności firm w zakresie automatyzacji i robotyzacji produkcji,
 • wprowadzenia procesów gospodarki obiegu zamkniętego,
 • rozwijania infrastruktury transportowej (niskoemisyjnego transportu publicznego w miastach, a także ponadregionalnych sieci dróg i kolei),
 • działań w zakresie zrównoważonej mobilności miejskiej oraz adaptacji do zmian klimatu skierowanych do miast, które doświadczają problemów społeczno-gospodarczych,
 • projektów w obszarach energii i ochrony bioróżnorodności.
 1. Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko na lata 2021-2027 (FEnIKS) z alokacją ok. 24,1 mld euro

Program FEnIKS to największy program krajowy w całej Unii Europejskiej. Jest kontynuacją programów Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 i 2014-2020. Celem programu jest poprawa warunków dla zrównoważonego rozwoju kraju, poprzez budowę nowoczesnej infrastruktury technicznej i społecznej.

FEnIKS wesprze:

 • obniżenia emisyjności gospodarki oraz transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym,
 • budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne,
 • dokończenie realizacji odcinków sieci bazowej TEN-T do roku 2030,
 • poprawę bezpieczeństwa transportu,
 • zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej oraz poprawę odporności systemu ochrony zdrowia,
 • wzmocnienie roli kultury w rozwoju społecznym i gospodarczym.
 1. Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027 z alokacją ok. 7,9 mld euro

Celem Programu, będącego kontynuacją programów Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz Inteligentny Rozwój 2014-2020, jest zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki poprzez wsparcie m.in. wdrażania wyników prac badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach. Przewidziano również finansowanie proekologicznej transformacji procesów produkcyjnych w duchu Europejskiego Zielonego Ładu. 

Oferta FENG obejmie wsparcie:

 • dla przedsiębiorców w obszarach B+R, wdrożeń nowych rozwiązań, infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji, automatyzacji i robotyzacji, a także zielonej gospodarki,
 • projektów o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki, w tym m.in. rozbudowę publicznej infrastruktury badawczej, transfer i komercjalizację technologii, wzmacnianie potencjału instytucji otoczenia biznesu, szerokie wsparcie start-upów oraz rozwój przedsiębiorstw rozpoczynających działalność innowacyjną,
 • zazielenienia przedsiębiorstw, czyli projektów bezpośrednio przyczyniających się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju.

Więcej informacji o programach jest dostępnych na stronie: https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/fundusze-2021-2027/