Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego  przyjął „Raport okresowy nr XVIII z realizacji Strategii Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego w 2020 roku”.

Po raz pierwszy przedstawia on wyniki monitoringu realizacji ,,Strategii Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego”. Jest to jednocześnie osiemnasty dokument od początku monitorowania przez Samorząd Województwa strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego.

Prezentowane w nim wyniki opierają się przede wszystkim na informacjach o przedsięwzięciach zebranych od szerokiego grona podmiotów zaangażowanych w monitorowanie. Wykorzystano również dane Głównego Urzędu Statystycznego, Urzędu Statystycznego w Olsztynie i Eurostatu, a także badania własne. Ponadto zawiera wybrane wyniki przeprowadzonych po raz pierwszy badań opinii różnych środowisk na tematy istotne z punktu widzenia celów Strategii (tzw. barometry).

Monitoring Strategii pokazał, że w jej realizację zaangażowanych było wiele różnych podmiotów publicznych i niepublicznych, m.in.: samorządy gmin i powiatów, administracja rządowa, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, instytucje otoczenia biznesu i badawczo-rozwojowe, podmioty ze sfery zdrowia, edukacji i wiele innych. Swój udział miał również Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i jego jednostki organizacyjne.

Poniżej przedstawiono najważniejsze informacje z realizacji Strategii w 2020 roku:

zrealizowano 1 580 przedsięwzięć (projektów lub inicjatyw)
Samorząd Województwa wsparł finansowo lub organizacyjnie 372 przedsięwzięcia
wydatkowano ponad 5,6 mld zł
Struktura wydatków poniesionych na realizację Strategii
wg celów operacyjnych w 2020 r.
 

Najwięcej środków finansowych zostało poniesionych na różne rodzaje infrastruktury, na działania związane z kwestiami zapewnienia w województwie satysfakcjonującej pracy oraz utrzymaniem wysokiej jakości środowiska przyrodniczego. 

Realizacja Strategii ma wpływ zarówno na mieszkańców regionu, jak i funkcjonujące w nim organizacje, przynosząc wymierne skutki. Dzięki monitoringowi można było określić najważniejsze z nich. Są to m.in.:

W przedsięwzięciach uczestniczyło
5 993 946
    osób
Przeszkolono 94 391 osób  
309 przedsięwzięć wpłynęło na poprawę sytuacji osób
z niepełnosprawnościami  
W przedsięwzięciach uczestniczyło 90 547 organizacji,
w tym 83 451 firm
Utworzono
81 organizacji,
w tym 79 firm
Wybudowano 1 169 km
nowej infrastruktury,
a zmodernizowano 823 km

Punktem zainteresowań monitoringu ważne było również poznanie opinii mieszkańców, przedsiębiorców, samorządów lokalnych oraz instytucji otoczenia biznesu w obszarach, na które wpływa realizacja Strategii.

Najważniejsze wyniki badań tych opinii przedstawiono poniżej:

72,4% przedsiębiorców nie ma problemu z zatrudnieniem pracowników o wymaganych kwalifikacjach i kompetencjach
Wg 50% mieszkańców w województwie można znaleźć satysfakcjonującą pracę  
54,9% mieszkańców województwa jest zadowolonych z wykonywanej obecnie pracy
3% przedsiębiorców współpracowało w 2020 r. ze środowiskiem nauki i B+R w województwie
55,5% mieszkańców utożsamia się z województwem warmińsko-mazurskim
54,1% samorządów lokalnych wysoko ocenia stan zabezpieczenia środowiska przyrodniczego

Zachęcamy do zapoznania się z Raportem okresowym nr XVIII, który wraz z trzema dodatkowymi opracowaniami, stanowiącymi tło analityczne, tj.:

  • Analiza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa warmińsko-mazurskiego w 2020 roku,
  • Informacja o wykorzystaniu środków publicznych z programów wdrażanych w województwie warmińsko-mazurskim. Stan na 31.XII.2020 roku,
  • Wyniki barometrów opinii społecznej w obszarach realizacji strategii „Warmińsko-Mazurskie 2030. Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego” w 2020 roku,

znajdują się w zakładce Sytuacja społeczno-gospodarcza / Raporty z realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego: https://strategia.warmia.mazury.pl/sytuacja-spoleczno-gospodarcza/