Parlament Europejski przegłosował przyjęcie porozumienia z Radą UE w sprawie programu Horyzont Europa na lata 2021-2027. Jest on ważnym unijnym programem badawczym. Dysponuje całkowitym budżetem w wysokości 95,5 mld euro, w tym 5,4 mld euro z Europejskiego Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, który powstał z uwagi na pandemię.

Program zapewnia krótko- i długoterminowe finansowanie badań i innowacji związanych z globalnymi wyzwaniami, w tym walką ze zmianami klimatycznymi, cyfryzacją i skutkami pandemii COVID-19. Obejmuje również wsparcie dla innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, europejskiej infrastruktury badawczej oraz dodatkowy 1 mld euro zabezpieczony przez Parlament na badania podstawowe.

Horyzont Europa ułatwia współpracę naukową oraz wzmacnia wpływ badań i innowacji w opracowywaniu, wspieraniu i wdrażaniu polityk UE przy jednoczesnym stawianiu czoła globalnym wyzwaniom. Wspiera tworzenie i lepsze rozpowszechnianie wysokiej jakości wiedzy i technologii.

Program składa się z trzech filarów.

  • Filar „Doskonała Baza Naukowa” ma wspierać pionierskie projekty badawcze, zdefiniowane i prowadzone przez samych naukowców za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych. Będzie finansować stypendia i wymiany naukowców w ramach „Działań Marii Skłodowskiej-Curie” oraz inwestować w infrastrukturę badawczą.
  • Filar „Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa” ma bezpośrednio wspierać badania związane z wyzwaniami społecznymi, możliwościami technologicznymi i przemysłowymi oraz określi, na czym koncentrują się misje badawcze obejmujące całą UE. Obejmuje on również europejskie partnerstwa publiczno-publiczne i publiczno-prywatne, a także działania prowadzone przez Wspólne Centrum Badawcze, które wspiera unijnych i krajowych decydentów politycznych niezależnymi dowodami naukowymi, a także technicznie.
  • Filar „Innowacyjna Europa” ma na celu uczynienie Europy liderem innowacji rynkowych za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Innowacji. Ma również na celu wspieranie integracji biznesu, badań, szkolnictwa wyższego i przedsiębiorczości poprzez dalsze wzmocnienie Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

W programie zdefiniowano misje w zakresie badań i innowacji oraz pięć obszarów, na których będą się koncentrować:

  • przystosowanie do zmiany klimatu, w tym do transformacji społecznej,
  • walka z rakiem,
  • zdrowe oceany, morza, wody przybrzeżne i śródlądowe,
  • neutralne dla klimatu i inteligentne miasta,
  • stan gleby oraz żywność.

Więcej informacji na temat Programu: https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/funding/funding-opportunities/funding-programmes-and-open-calls/horizon-europe_pl