„Warmia i Mazury przyjazne społeczeństwu w dobie zmian demograficznych” to temat pierwszej dyskusji strategicznej, która odbyła się 9 listopada 2023 roku w Olsztynie w ramach cyklu debat Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego „Warmia i Mazury przyszłości – wizja 2050. Na jakich przewagach budować siłę regionu?”.

Tematyka dyskusji podyktowana została negatywnymi trendami demograficznymi, które są coraz bardziej odczuwalne zarówno w kraju, jak i w województwie warmińsko-mazurskim.

Otwierając posiedzenie Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego, Pani Lidia Wójtowicz, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, zaznaczyła, że ubytek liczby mieszkańców, a szczególnie zmniejszająca się liczba młodych mieszkańców Warmii i Mazur oraz postępujący proces starzenia się społeczeństwa mają bezpośrednie przełożenie na przyszłość regionu, rzutując m.in. na politykę społeczno-gospodarczą, kwestie socjalne, ochronę zdrowia i edukację. Są to problemy, którym musimy sprostać już dziś, ponieważ sytuacja demograficzna w dużym stopniu determinować będzie rozwój naszego regionu w przyszłości.

Dyskusję poprzedziły dwie prezentacje. Pierwszą z nich „Zmiany demograficzne w województwie warmińsko-mazurskim na tle kraju” zaprezentował Pan Marek Morze, Dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie. Drugą prezentację „Wybrane uwarunkowania demograficzne województwa na tle sieci osadniczej” przedstawiła Pani Agnieszka Mrozek, Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Biura Planowania Przestrzennego.

Dyskusja skupiła się na trzech kwestiach:

  • Jak poprawić jakość życia młodych ludzi na Warmii i Mazurach?
  • Jakie wyzwania nabierają szczególnego znaczenia w związku ze starzeniem się społeczeństwa?
  • Jak zachęcić ludzi do mieszkania na Warmii i Mazurach?

Moderatorem debaty był Pan prof. Paweł Churski, Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, a uczestniczyli w niej przedstawiciele administracji samorządowej, organizacji pozarządowych, świata akademickiego i biznesu oraz zaproszeni eksperci, w tym między innymi:

  • Pani dr Katarzyna Andruszkiewicz, Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie,
  • Pan dr Marcin Janusz, Wydział Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie,
  • Pani Dorota Solnicka, Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Olsztynie,
  • Pan Bartosz Szurmiński, Kierownik Wydziału Polityki Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie.

Podczas debaty uczestnicy spotkania dzielili się poglądami, spostrzeżeniami i wiedzą na temat, w jaki sposób można odpowiedzieć na problemy demograficzne regionu. Wszyscy rozmówcy zgodzili się, że podstawowym warunkiem utrzymania liczby mieszkańców jest zapewnienie dostępu do mieszkań i dobrze płatnej pracy. Są to warunki konieczne. Otwartą kwestią pozostało jednak to, czy dobre warunki mieszkaniowe i zadawalające zarobki są warunkiem wystarczającym, aby przeciwdziałać depopulacji.

Dziękując za udział w dyskusji, Pan Emil Walendzik, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, podkreślił, że wnioski wynikające z debaty stanowić będą podstawę do wypracowania rozwiązań problemów demograficznych w regionie i zostaną wykorzystane przez Samorząd Województwa w planowaniu strategicznym.

Kolejne posiedzenia Warmińsko-Mazurskiego Forum Terytorialnego będą miały formę debat skoncentrowanych na wizji rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2050 roku. W ten sposób omówione zostaną wyzwania, jakie czekają nasz region w przyszłości.