13 i 14 maja w Starych Jabłonkach miało miejsce spotkanie konsultacyjne z Radnymi Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego ws. aktualizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025. Moderacją oraz wsparciem merytorycznym służyli eksperci profesor Wojciech Dziemianowicz i profesor Jacek Szlachta, którzy swoją wiedzą wspierają proces aktualizacji Strategii, towarzysząc planowaniu strategicznemu w województwie od 1999 roku.

Prace są bardzo intensywne, ponieważ jeszcze w tym kwartale br. planujemy mieć gotowy projekt dokumentu, który moglibyśmy upublicznić szerszemu gronu naszych partnerów w regionie w ramach konsultacji społecznych. Na przełomie czerwca i lipca odwiedzimy powiaty województwa. Całość prac chcemy sfinalizować jesienią br., żebyśmy mieli gotowe ramy strategiczne dla uruchomienia przygotowania kolejnej edycji regionalnego programu operacyjnego dla Warmii i Mazur (na okres 2021-2027) stanowiącego główne źródło finansowania Strategii.

Podczas obrad omówiono wyniki diagnozy strategicznej województwa, poddano dyskusji wyniki analizy SWOT/TOWS oraz proponowane scenariusze rozwojowe. Zaprezentowana została również propozycja nowego układu celów strategicznych i operacyjnych oraz kierunków działań, będąca efektem wspólnej pracy i dyskusji Rady Programowej, Forum Partnerskiego i Zespołu zadaniowego ds. planowania strategicznego, a także wielu spotkań, m.in. z  Wojewódzką Radą Dialogu Społecznego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Forum Turystyki Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Komisją Strategii Rozwoju Sejmiku oraz ze starostami z regionu. W trakcie dyskusji szczególną uwagę zwrócono na potrzebę podniesienia kompetencji społeczeństwa i dalszego rozwoju infrastruktury służącej wzrostowi gospodarczemu regionu (w tym cyfryzacji przemysłu). Wskazano również konieczność kontynuacji działań na rzecz ochrony środowiska i adaptacji do zmian klimatycznych oraz potrzebę wzięcia pod uwagę wsparcia działań w obszarze turystyki, których odbiorcą będą w większym stopniu rodziny. W końcowej części spotkania Radni Sejmiku mieli okazję zapoznać się ze stanem realizacji Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025 oraz stanem wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.